තත්ත්ව පාලනය

2000 ජාත්යන්තර තත්ත්ව පද්ධති සහතික සහ බොහෝ මාලාවක් නිෂ්පාදන සඳහා යුරෝපා සංගමය ක්රිස්තු වර්ෂ සහතිකය: අපි ISO9001 ලබා ගෙන ඇත. TS16949 සම්මත අපි බැඳී කාර්ය පටිපාටික නිර්නායක, සියලුම නිෂ්පාදන 100% ක් ටෙස්ට්, කාලය, පීඩනය, උෂ්ණත්වය, ගලන, නිෂ්පාදන සහ උසස් ආරක්ෂිත සහ ස්ථාවර අධීක්ෂණ පිහිටුවා ගත්හ. 

X1
xr1
xr3
x2
x4
xr5